Ogólne

Dla wszystkich dostaw i usług firmy obowiązują następujące warunki MKL Solid Technology GmbH, zwana dalej również „Sprzedającym” lub „my”, oraz dla wszystkich naszych ofert i umów dotyczących realizowanych przez nas dostaw (zwanych dalej również „towarem”, „produktem” lub „produktem”) i usług, o ile nie zawarto wyraźnie i pisemnie odmiennych porozumień (ewentualnie również w wiążących naszą firmę umowach ramowych pomiędzy producentami a hurtownikami i detalistami). Warunki te obowiązują również dla wszystkich naszych przyszłych deklaracji, ofert i umów. Własne warunki handlowe lub kupna Kupującego (= „klient”, „klient”, „kupujący”), których nie zaakceptujemy wyraźnie w formie pisemnej, nie są dla nas wiążące w całości i nie stają się częścią umowy, nawet jeśli wyraźnie się im nie sprzeciwimy.

1. oferta, zawarcie umowy, określenie zobowiązań umownych itp.

1.1 Nasze oferty zawsze mogą ulec zmianie. Każda oferta lub kosztorys stanowi zamkniętą całość, usunięcie poszczególnych pozycji lub zmiana rodzajów, ilości lub miejsc dostawy wymaga naszej zgody; podane przez nas koszty frachtu są zawsze niewiążące.

1.2 Dla określenia naszych zobowiązań umownych i/lub właściwości naszych dostaw lub usług miarodajne są tylko te informacje i oświadczenia, które wyraźnie stały się częścią stosunku umownego w formie pisemnej. Informacje zawarte w broszurach lub ofertach, oświadczenia reklamowe, oświadczenia w innych publikacjach oraz oświadczenia osób trzecich nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu świadczeń umownych, rękojmi lub szkód wobec nas z jakiegokolwiek tytułu. Jeżeli producent lub osoba trzecia wyda oświadczenie w odniesieniu do oferowanego lub sprzedawanego przez nas produktu, że nabywca może wnieść wobec niego bezpośrednie roszczenie, jeżeli produkt jest wadliwy lub jeżeli występują w nim określone właściwości lub ich brak i/lub spełnione są określone warunki (oświadczenie gwarancyjne), to w odniesieniu do tego oświadczenia gwarancyjnego jesteśmy jedynie posłańcem składającego oświadczenie, bez sprawdzania treści, wartości lub wymagalności roszczeń wynikających z oświadczenia gwarancyjnego i bez nabywania przez naszego klienta lub jego klienta jakichkolwiek roszczeń wobec nas z lub z tytułu tego oświadczenia gwarancyjnego producenta lub osoby trzeciej. Sami przejmujemy zapewnienia lub gwarancje jakości dostaw i usług oraz ryzyko ich wykonania tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie między nami a klientem.

1.3 Umowy i zaproszenia do świadczenia usług, jak również ich zmiany i uzupełnienia oraz wszelkie inne porozumienia związane z umową lub jej realizacją muszą mieć zawsze formę pisemną. Jesteśmy jednak uprawnieni do stosowania formy elektronicznej lub tekstowej zamiast formy pisemnej w ogóle lub w odniesieniu do poszczególnych oświadczeń; w takim przypadku klient jest również uprawniony do złożenia nam swoich oświadczeń w formie wybranej przez nas wobec niego. Ustne uzgodnienia są skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną niezwłocznie potwierdzone przez jedną ze stron w formie pisemnej lub w formie wybranej przez nas dla tego stosunku umownego. Jeśli dokument umowy nie został sporządzony w formie pisemnej, to złożone u nas zamówienie jest dla nas wiążące tylko wtedy, gdy zostało przez nas potwierdzone pisemnie lub w formie tekstowej (faks). Jeśli rozpoczniemy realizację dostawy lub usługi bez wyraźnego pisemnego uzgodnienia lub potwierdzenia, stosunek umowny zostanie nawiązany dopiero w momencie naszej kompletnej dostawy lub usługi. Podpisany przez obie strony dokument umowy lub, w przypadku jego braku, treść naszego potwierdzenia zamówienia w sposób ostateczny opisuje nasze zobowiązania umowne.

1.4 Nasze zobowiązania są w każdym przypadku uwarunkowane tym, że my sami jesteśmy prawidłowo i terminowo zaopatrywani z zawartej przez nas zgodnej transakcji pokrycia, również w przypadku produktów wstępnych i zleconych, jak również surowców, materiałów pomocniczych i dostaw lub usług osób trzecich, których potrzebujemy do naszej produkcji lub gotowości do dostawy. (= klauzula handlowa: „Prawidłowa i terminowa dostawa własna pozostaje zastrzeżona”).

1.5 O ile nabywamy towary lub usługi, które wykorzystujemy do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec klienta, przeprowadzamy kontrole przychodzące lub inne kontrole tylko we własnym interesie i zgodnie z własnymi wymaganiami. 1.6 O ile nie wpłynie to na zamierzone zastosowanie lub użyteczność, wartość zostanie zachowana lub zwiększona, a zmiany będą uzasadnione dla klienta, mamy prawo do zmiany przedmiotu naszej dostawy lub usługi w stosunku do próbki, oferty lub opisu umownego w celu ulepszenia naszej dostawy lub usługi w sensie postępu produkcyjnego lub technicznego lub ze względu na zwyczajowe odchylenia w zakresie wagi, ilości, wymiarów, składu materiału, struktury materiału, struktury, powierzchni i koloru lub ze względu na charakter użytych materiałów.

2. ceny

2.1 Nasze ceny podawane są w EURO ex D-94532 Aussernzell bez podatku VAT i bez innych opłat publicznych pobieranych przy dostawie lub przemieszczaniu towarów, bez opakowania, ubezpieczenia i frachtu, chyba że w każdym przypadku wyraźnie ustalono inaczej.

2.2 O ile cena ilościowa nie została wyraźnie uzgodniona jako stała, rozliczenie następuje według naszej ceny katalogowej obowiązującej w dniu dostawy.

2.3 O ile w umowie nie ustalono wyraźnie inaczej, także w przypadku uzgodnienia stałej ceny, jeśli nasza dostawa lub usługa lub nasza częściowa dostawa lub częściowa usługa nie jest wymagalna w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy i jeśli wzrosną lub zostaną na nowo wprowadzone koszty materiałów, płac, energii i/lub frachtu i/lub opłaty publiczne, mamy prawo do naliczenia dopłaty odpowiadającej zaistniałej zmianie.

2.4 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, w przypadku produktów, które w momencie zawarcia umowy nie są gotowe do dostawy z magazynu, mamy prawo żądać zaliczki w wysokości jednej trzeciej sumy zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, a kolejnej jednej trzeciej po zgłoszeniu gotowości do wysyłki.

2.5 Jesteśmy zawsze uprawnieni do wystawienia rachunku za już wykonaną przez nas dostawę lub usługę oraz do zgłoszenia roszczenia o zapłatę.

3. dostawa, wydajność

3.1 Terminy dostawy lub wykonania są wiążące tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie. W razie wątpliwości obowiązują terminy dostaw podane w potwierdzeniu zamówienia. Okres ten rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż z chwilą wypełnienia przez Zamawiającego wszelkich istniejących zobowiązań do współpracy, w szczególności dostarczenia dokumentów, które mają być zamówione przez Zamawiającego, jego dostaw, zatwierdzeń, zwolnień lub uzgodnionych przedpłat lub dostarczenia innych zabezpieczeń dla wypełnienia jego zobowiązań umownych. Uzgodnione terminy uważa się za dotrzymane z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki również wtedy, gdy dostawy lub usługi nie mogą zostać zrealizowane w terminie nie z naszej winy.

3.2 Jeśli niedotrzymanie terminów dostawy lub wykonania jest spowodowane siłą wyższą lub innymi zakłóceniami, za które nie ponosimy odpowiedzialności, np. wojną, atakami terrorystycznymi, ograniczeniami w imporcie i eksporcie, sporami zbiorowymi, w tym dotyczącymi dostawców, uzgodnione terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu, nawet jeśli w danym momencie nie jesteśmy w stanie dotrzymać terminu.

3.3 Jeśli nie dotrzymamy wiążącego terminu dostawy lub wykonania z powodów innych niż wymienione w punkcie 3.2, klient może odstąpić od umowy, jeśli wyznaczył nam na piśmie odpowiedni termin, a my go nie dotrzymaliśmy.

3.4 Dalsze prawa Nabywcy wynikające z opóźnienia, w szczególności do dalszych odszkodowań, są wyłączone w zakresie określonym w Punkcie 7, Odpowiedzialność.

3.5 Jesteśmy uprawnieni do wykonywania naszych zobowiązań umownych również w częściach, o ile zobowiązanie jest podzielne, a wykonanie częściowe nie wiąże się z nadmiernymi obciążeniami dla klienta lub obciążeniami, których nie możemy zrekompensować.

3.6 Jeżeli w wyniku naruszenia przez nas umowy klient ma prawo wyboru, czy chce dochodzić roszczeń z tytułu wykonania umowy, późniejszego wykonania umowy, odstąpienia od umowy i/lub odszkodowania lub zwrotu kosztów, możemy zażądać od klienta, aby skorzystał ze swoich praw w rozsądnym terminie. Jeżeli klient nie złoży oświadczenia w tej sprawie, może on jedynie żądać naprawienia szkody zamiast spełnienia świadczenia i/lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez niego odpowiedniego terminu.

4 Przeniesienie ryzyka; wysyłka, obowiązek kontroli i zawiadomienia o wadach

4.1 Jesteśmy winni naszemu klientowi przekazanie lub świadczenie usług w naszym oddziale handlowym (= „punkt sprzedaży ex”), z którego zawarliśmy umowę. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru.

4.2 Jeżeli na życzenie klienta towar jest wysyłany w inne miejsce, sposób wysyłki zależy od naszego uznania, chyba że klient postanowi inaczej. Ubezpieczenie transportowe jest zawierane wyłącznie na zlecenie i koszt kupującego. Ryzyko przechodzi z chwilą dostawy na spedytora, przewoźnika lub inną osobę lub instytucję wyznaczoną do realizacji wysyłki.

4.3 Jeżeli przekazanie lub wysyłka opóźni się na skutek okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta od daty powiadomienia o gotowości do przekazania lub wysyłki.

4.4 Nabywca powinien sprawdzić towary natychmiast po ich otrzymaniu, nawet jeśli dostawa nie jest realizowana do niego, lecz do wskazanej przez niego strony trzeciej. Zgłoszenie wad, braków, nieprawidłowych dostaw lub innych reklamacji musi nastąpić niezwłocznie po ich stwierdzeniu i z wyprzedzeniem telefonicznie lub faksem, abyśmy mogli sami sprawdzić towar i zachować dowody. Oczywiste wady i odchylenia należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 72 godzin od odbioru. Dalsze obowiązki handlowca zgodnie z § 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego) wobec nas oraz obowiązek zgłoszenia przewoźnikowi oczywistych szkód transportowych i braków przy dostawie pozostają nienaruszone.

5 Wady, późniejsze wykonanie (gwarancja), okres przedawnienia

5.1 Jeżeli dostarczona przez nas rzecz lub wykonana przez nas usługa jest wadliwa, a klient żąda od nas dalszego świadczenia, możemy zdecydować, czy usuniemy wadę (dalsza poprawa), czy też dostarczymy rzecz lub usługę wolną od wad (dostawa zastępcza). O naszej decyzji bezzwłocznie poinformujemy klienta. Jeśli zdecydujemy się na usunięcie wady, wadliwy towar musi zostać przesłany do nas w celu naprawy. Koszty najtańszej wysyłki z/do adresu dostawy klienta w Niemczech, uzgodnionego dla pierwotnej dostawy produktów, ponosimy my, jeśli reklamacja okaże się uzasadniona; niniejsze postanowienie obowiązuje odpowiednio, jeśli będziemy zmuszeni do usunięcia wady. Klient musi zapewnić nam lub wybranej przez nas osobie trzeciej odpowiedni czas i możliwość przeprowadzenia prac gwarancyjnych. Jest on uprawniony do wykonywania takich prac samodzielnie tylko za naszą zgodą, z wyjątkiem przypadków określonych w § 637 BGB. Jeśli dostarczymy towar zastępczy, możemy zażądać, aby klient, według naszego uznania i na nasz rachunek, zutylizował wadliwy towar w najlepszy możliwy sposób lub poddał go recyklingowi, rozliczył się z nami i wypłacił nam uzyskane środki, pomniejszone o koszty recyklingu, o ile klient sam handluje takim lub podobnym towarem lub recykling lub utylizacja są dla niego uzasadnione z innych powodów.

5.2 Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku jedynie nieznacznego odchylenia od uzgodnionej jakości lub w przypadku jedynie nieznacznego pogorszenia użyteczności.

5.3 Nasze zobowiązania gwarancyjne i odpowiedzialność wygasają, jeśli nasze towary zostaną zmodyfikowane – w tym poprzez zamontowanie części pochodzących od osób trzecich – chyba że wada lub szkoda nie jest związana przyczynowo z modyfikacjami, jak również jeśli nie przestrzegano instrukcji dotyczących wysyłki, opakowania, instalacji, obsługi, użytkowania lub konserwacji, lub jeśli wystąpił wadliwy montaż lub uruchomienie, lub modyfikacje lub naprawy dokonane przez klienta lub osoby trzecie.

5.4 Naturalne zużycie nie jest objęte gwarancją. Nie ponosimy również odpowiedzialności za zmiany stanu lub właściwości naszych produktów spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przetwarzaniem, nieprawidłowym połączeniem z innymi przedmiotami, wadliwym przechowywaniem, nieodpowiednimi materiałami eksploatacyjnymi oraz wpływami klimatycznymi lub innymi, które nie są przewidziane w umowie.

5.5 Jeżeli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się, klient może żądać unieważnienia umowy (odstąpienie) lub obniżenia wynagrodzenia (obniżenie) zgodnie z przepisami ustawowymi; w przypadku roszczeń odszkodowawczych obowiązuje punkt 6.

5.6 Wyklucza się dalsze lub inne prawa z tytułu wady niż te, które zostały uregulowane w niniejszym punkcie 5 – z zastrzeżeniem umownych lub pozaumownych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z punktem 7. Jednakże, o ile wada jest nieistotna, roszczenie odszkodowawcze Kupującego w tym zakresie nie obejmuje zapłaconej ceny zakupu, lecz jedynie stratę, jaką poniosła jego własność w wyniku tego, że przedmiot nie jest wolny od wad.

5.7 Jeżeli zgłoszenie wady okaże się nieuzasadnione, mamy prawo obciążyć zamawiającego wszystkimi kosztami, które ponieśliśmy w związku z tym.

5.8 Postanowienia niniejszego punktu 5 stosuje się odpowiednio do wad prawnych, które nie wynikają z naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich.

5.9 Ustawowe terminy przedawnienia dla roszczeń wobec nas wynikających z lub związanych z wadami naszej dostawy lub usługi lub z naruszeniem zobowiązania umownego rozpoczynają się w przypadku zakupionych towarów w momencie ich dostawy, a w pozostałych przypadkach w momencie przyjęcia naszej usługi.

5.10 Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na czas niezbędny do późniejszego wykonania zobowiązania. Nie uruchamia się ponownie.

5.11 Postanowienia niniejszego punktu obowiązują odpowiednio także wtedy, gdy dostarczyliśmy lub wykonaliśmy coś innego lub mniej niż należało.

6. odpowiedzialność

6.1 Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody i zwrot daremnych nakładów w rozumieniu § 284 niemieckiego kodeksu cywilnego (zwane dalej łącznie „szkodami”) z powodu naruszenia zobowiązań umownych lub pozaumownych tylko w przypadku umyślnego działania lub zaniedbania ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub naszych pracowników wykonawczych (w rozumieniu § 14 ust. 2 austriackiej ustawy o ochronie konsumentów) oraz w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony naszych pomocników. W przypadku odpowiedzialności z tytułu lekkiego zaniedbania ze strony naszych pomocników, nasza odpowiedzialność ogranicza się do szkody typowej dla umowy i możliwej do przewidzenia w momencie zawierania umowy. Przewidywalna szkoda typowa dla umowy to szkoda, którą w momencie zawarcia umowy przewidywaliśmy jako możliwe następstwo zrealizowanego naruszenia umowy lub powinniśmy byli przewidzieć biorąc pod uwagę okoliczności, które znaliśmy lub powinniśmy znać. W przypadku szkód spowodowanych opóźnieniem z powodu lekkiego zaniedbania z naszej strony, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do 5% uzgodnionego wynagrodzenia.

6.2 Nie ponosimy odpowiedzialności zgodnie z punktem 6.1, lecz zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli i w zakresie, w jakim dochodzone są roszczenia z tytułu utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała, z tytułu przejęcia gwarancji lub ryzyka handlowego, z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych („zobowiązania podstawowe”), z tytułu odszkodowania zastępczego, z tytułu obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt lub innej obowiązkowej odpowiedzialności.

6.3 O ile nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności wszystkich osób, które pomagały nam w zainicjowaniu, zawarciu i/lub wykonaniu stosunku umownego, tzn. w szczególności osobistej odpowiedzialności wszystkich osób, które pozostają z nami w stosunku służbowym lub pracy, naszych przedstawicieli prawnych i naszych pomocników.

6.4 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść nabywcy nie jest związana z powyższymi przepisami.

6.5 Postanowienia niniejszego punktu 6 mają zastosowanie, o ile niniejsze Warunki lub sam Kontrakt nie stanowią inaczej.

7. zastrzeżenie tytułu prawnego

7.1 Towary pozostają naszą własnością do momentu, gdy wszystkie nasze własne roszczenia, do których jesteśmy bezwarunkowo lub warunkowo uprawnieni wobec Zamawiającego w momencie, gdy ich cena (zakupu) staje się wymagalna, zostaną zapłacone i/lub wszystkie weksle, czeki lub inne dokumenty przekazane nam przez Zamawiającego w celu zapłaty zostaną uznane, a kwoty te zostaną nam ostatecznie zapisane na dobro rachunku. W przypadku rachunku bieżącego zastrzeżona własność służy jako zabezpieczenie naszej wierzytelności z tytułu salda. Włączenie poszczególnych wierzytelności do rachunku bieżącego oraz ich zbilansowanie i uznanie nie ma wpływu na zachowanie tytułu prawnego. Przejście własności z nas na Zamawiającego nie jest w żadnym wypadku uzależnione od tego, czy Zamawiający spełni roszczenia osób trzecich, do których dochodzenia lub potrącenia jesteśmy uprawnieni.

7.2 Do momentu całkowitej zapłaty klient jest zobowiązany do traktowania naszych towarów i przechowywania ich jako bezpośredni właściciel w taki sposób, aby były one rozpoznawalne jako nasza własność. Klient przechowuje dla nas bezpłatnie mienie w bezpiecznym miejscu. To samo dotyczy przedmiotów, do których mamy prawo współwłasności. Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia naszego mienia znajdującego się w jego posiadaniu od szkód w zakresie, w jakim ubezpieczył swoje mienie, oraz do przekazania nam wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do egzekwowania naszych praw.

7.3 Klient jest uprawniony do odsprzedaży, przetwarzania lub montażu towarów, które nadal są naszą własnością lub do których mamy prawo współwłasności zgodnie z poniższymi postanowieniami i tylko wtedy, gdy wyżej wymienione roszczenia zostaną rzeczywiście przeniesione na nas: Kupujący jest uprawniony do dalszej odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem prawa własności w ramach normalnej działalności gospodarczej, ale nie może ich zastawić lub przenieść jako zabezpieczenie. Przetwarzanie lub przekształcanie towaru objętego zastrzeżeniem własności odbywa się zawsze dla nas jako producenta, a my przejmujemy własność nowej rzeczy, jednak bez żadnych zobowiązań z naszej strony. Jeśli nasze prawo własności wygasa wskutek przetworzenia, połączenia, wymieszania lub zmieszania z przedmiotami, które do nas nie należą, niniejszym uzgadnia się, że w tym momencie nabywamy współwłasność nowego jednolitego przedmiotu w takim stosunku, w jakim wartość fakturowa naszego towaru zastrzeżonego pozostaje do wartości fakturowej całego nowego przedmiotu. Powyższe uprawnienia udzielone Kupującemu wygasają, jeżeli Kupujący nie wypełnia w terminie swoich zobowiązań wobec nas, popadnie w zapaść finansową, zaprzestanie dokonywania płatności lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku.

7.4 Klient niniejszym odstępuje na naszą rzecz wszelkie roszczenia klienta wynikające z odsprzedaży towaru zastrzeżonego lub przedmiotu, do którego mamy (współ)własność; odstępstwa te są przez nas akceptowane. Niniejsza cesja obejmuje całą wierzytelność, o ile jej wysokość jest mniejsza lub równa naszej wierzytelności; w przeciwnym razie cesja ta obejmuje jedynie pierwszorzędną, częściową wysokość tej wierzytelności klienta w wysokości naszej wierzytelności. Niezależnie od naszego prawa do ściągania należności, kupujący jest upoważniony, z zastrzeżeniem warunku późniejszego, do ściągania w swoim imieniu odstąpionych nam wierzytelności od dłużników. Niniejsze upoważnienie dla nabywcy wygasa automatycznie (wejście w życie), jeżeli nabywca zorientuje się, że jest nadmiernie zadłużony lub zaprzestanie dokonywania płatności, lub jeżeli on sam lub osoba trzecia złoży wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do aktywów nabywcy. Na nasze żądanie klient jest zobowiązany do podania informacji o scedowanych wierzytelnościach wymaganych do ściągnięcia należności, przekazania nam wszystkich dokumentów dotyczących tych wierzytelności w oryginale lub do wglądu, w szczególności wymienienia dłużników z podaniem ich pełnego adresu, kwoty i przyczyny zadłużenia oraz powiadomienia dłużników o cesji.

7.5 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, mamy prawo do odwołania wszystkich uprawnień klienta, o których mowa w niniejszym punkcie, w celu określenia naszej własności lub naszych praw, jeśli klient w sposób zawiniony narusza zobowiązania umowne pomimo upomnienia lub jeśli mamy przesłanki, które dają nam powody przypuszczać, że klient popadł w trudności finansowe lub grozi mu taka sytuacja, a klient nie przedstawi wiarygodnych dowodów swojej dalszej wypłacalności.

7.6 Klient musi nas niezwłocznie poinformować o wszelkich działaniach egzekucyjnych osób trzecich wobec towaru zastrzeżonego lub wobec odstąpionych nam roszczeń z wyprzedzeniem, przekazując nam dokumenty niezbędne do interwencji.

7.7 W przypadku zwłoki w płatności lub innego zawinionego naruszenia zobowiązań umownych przez klienta, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi oraz do żądania zwrotu towaru, do którego zachowujemy prawo własności lub współwłasności.

7.8 Zobowiązujemy się do zwolnienia papierów wartościowych, do których jesteśmy uprawnieni zgodnie z powyższymi postanowieniami, na żądanie nabywcy, według naszego uznania, w zakresie, w jakim ich wartość jest niższa niż wartość papierów wartościowych zgodnie z powyższymi postanowieniami. nasze ceny katalogowe obowiązujące w tym czasie dla tego klienta przekraczają o 15 % lub więcej wierzytelności, które mają być zabezpieczone.

8 Płatności, kompensata, termin płatności

8.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie lub w przypadku punktu 2.4, wystawiamy fakturę w momencie dostawy, a klient jest nam winien zapłatę bez potrąceń w momencie dostawy; punkt 2.4 pozostaje nienaruszony.

8.2 Płatności należy dokonywać gotówką na naszą rzecz lub przelewem bankowym na konto podane przez nas na fakturze. Udzielane przez nas rabaty naliczane są od daty wystawienia faktury.

8.3 Rozliczenie faktury wekslem lub czekiem następuje wyłącznie na poczet świadczenia i wymaga odrębnej umowy. Opłaty dyskontowe, opłaty za rachunki i koszty są naliczane od daty wymagalności kwoty faktury i ponosi je klient. Ryzyko i koszty związane z przekazaniem kwoty faktury ponosi klient.

8.4 Jeżeli klient w sposób zawiniony zwleka z zapłatą, jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości kosztów kredytu, które sami musimy zapłacić, lub w wysokości 8 punktów procentowych powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej. Nasze prawo do dochodzenia dalej idących lub ustawowych roszczeń odszkodowawczych pozostaje nienaruszone. W przypadku zawinionego opóźnienia płatności ze strony klienta jesteśmy zawsze uprawnieni do wypowiedzenia przyznanych nam warunków płatności i wezwania do zapłaty całej pozostałej należności ze stosunku handlowego oraz do żądania natychmiastowej zapłaty gotówką, jak również do odwołania rabatów, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wykazane w zamówieniu/umowie lub na fakturze, oraz innych uzgodnionych świadczeń. Prawo to nie jest wyłączone przez odroczenie lub przez przyjęcie czeków lub weksli. Ponadto jesteśmy uprawnieni do realizacji zaległych dostaw tylko za zapłatą z góry lub po złożeniu zabezpieczenia. Nasze prawa wynikające z § 321 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) (zarzut niepewności) pozostają w każdym przypadku nienaruszone i przysługują nam już wtedy, gdy klient w sposób zawiniony zwleka z płatnością na naszą rzecz z tytułu tej lub innej transakcji.

8.5 Potrącenie z naszych roszczeń jest dopuszczalne tylko w przypadku własnych roszczeń Zamawiającego, które są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone, lub które przysługują Zamawiającemu zgodnie z jego przekonywująco uzasadnionym twierdzeniem dokładnie z transakcji, w związku z którą dochodzimy naszych roszczeń. Prawo zatrzymania z wcześniejszych lub innych transakcji niż obecny stosunek umowny nie może być dochodzone. Cesja wierzytelności wymaga naszej pisemnej zgody.

8.6 Jesteśmy uprawnieni do potrącenia płatności z najstarszymi należnościami.

8.7 Jeżeli klient przeżywa załamanie finansowe (= nadmierne zadłużenie, niewypłacalność lub bliskość niewypłacalności) i w związku z tym zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku, wszystkie nasze roszczenia wobec niego uważa się za wymagalne i bezwarunkowo płatne w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, także wtedy, gdy są to roszczenia przedawnione, roszczenia z zastrzeżeniem warunku późniejszego lub roszczenia z zastrzeżeniem warunku zawieszającego. O ile w chwili obecnej posiadamy wobec klienta roszczenia, które nie są pieniężne lub których wartość pieniężna jest nieokreślona lub niepewna, jesteśmy uprawnieni, według naszego uznania, do określenia kwoty należności i żądania jej zapłaty.

8.8 Jeżeli w stosunku do majątku klienta zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, będziemy uprawnieni do potrącenia z jego wierzytelności przysługujących nam wierzytelności, które są jeszcze warunkowe lub jeszcze niewymagalne i/lub które przysługują nam w stosunku do osoby trzeciej, w której mamy w tym czasie bezpośredni lub pośredni interes lub która ma w tym czasie interes w stosunku do nas. O ile w tym momencie roszczenia wobec klienta nie dotyczą pieniędzy lub ich wysokość jest nieokreślona lub niepewna, jesteśmy uprawnieni do określenia kwoty pieniężnej według naszego uznania.

9. miejsce jurysdykcji; prawo właściwe

9.1 Właściwością miejscową sądu jest D-94469 Deggendorf, jeśli klient jest kupcem lub osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym funduszem specjalnym. Jesteśmy również uprawnieni do podjęcia kroków prawnych przed sądem właściwym dla siedziby lub oddziału klienta.

9.2 Dla wszystkich stosunków prawnych pomiędzy nami a klientem obowiązuje prawo niemieckie.

9.3 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków dostawy są nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zastępuje się za obopólną zgodą postanowieniem, które odpowiada celowi gospodarczemu postanowienia, które przestało obowiązywać. Obowiązuje to odpowiednio, jeśli niniejsze warunki są nieskuteczne jako całość.